Blog

Categories

Iznosi primanja na koje se ne plaćaju porezi i doprinosi

March 20, 2018/0/0/

Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje utvrđene su visine primanja na koje se ne plaća porez kao ni doprinosi. Ukoliko isplatite iznose koji su veći od iznosa datih u tabeli prema Zakonu dužni ste da platite porez i/ili doprinose na obavezno socijalno osiguranje. U tabeli ispod možete […]

Racunovodstvo

Razlika između knjigovođe i računovođe

March 20, 2018/0/0/

Dobar primjer poređenja knjigovođe i računovođe je kao poređenje medicinske sestre i doktora. Prilikom prijema u ordinaciju medicinska sestra će iz zdravstvene knjizice i Vaše dokumentacije prikupiti sve potrebne podatke. Uradice Vam potrebne preglede – krvni pritisak, EKG, analizu krvi. Nakon toga, na osnovu prikupljenih podataka doktor će utvrditi uzrok bolesti, način liječenja, moguće komplikacije, […]

Racunovodstvo

Razlika između predračuna i računa

March 20, 2018/0/0/

Predračun (profaktura) predstavlja neku vrstu ponude kojim jedna zainteresovana strana daje sve potrebne informacije o proizvodu ili usluzi drugoj strani. Značajne karakteristike predračuna su da: 1. Predračun nije pdv račun; 2. Predračun nije obavezujući niti za jednu stranu; 3. Predračun predstavlja ponudu iz koje ne proizilaze  pravne i poreske obaveze; 4. Predračun može da sadrži […]

Racunovodstvo

Čuvanje poslovnih knjiga

Obaveno vrijeme čuvanja poslovne dokumentacije

March 20, 2018/0/0/

Zakonom o računovodstvu precizirani su rokovi koji se odnose na čuvanje poslovne dokumentacije: 1.  Godišnje obračune zarada zaposlenih lica ili originalne isplatne liste za periode za koje se ne raspolaže godišnjim obračunima potpisanim od strane zaposlenih – TRAJNO; 2. Godišnji računi ( završni računi ), glavna knjiga i dnevnik – 10 god; 3. Pomoćne knjige – […]

Racunovodstvo

Reklama i reprezentacija

Osnovne karakteristike troškova reklama i reprezentacije

March 20, 2018/0/0/

U ovom tekstu ćemo razmotriti osnovne karakteristike troškova reklama i reprezentacije fokusirajući se na porez na dobit i porez na dodatu vrijednost. TROŠKOVI REKLAME Reklama (оd franc. réclame, оdnosno lat. reclamo – јаvno oglašavati) је vrsta komunikacije којom oglašivač reklame pokušava da ubijedi publiku u коrisnost kupovine određenog proizvoda ili usluge. Osnovni cilj reklame je […]

Racunovodstvo

Osnovne karakteristike paušalca i preduzetnika

March 20, 2018/0/0/

Ispod su nabrojane osnovne karakteristike paušalca i preduzetnika: preduzetnik koji porez plaća po stvarnom dohotku vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva poštujući računovodstvena pravila, sačunjava finansijski iskaz (bilans stanja, bilans uspjeha) i sačinjava godišnju prijavu poreza na dohodak fizičkih lica koju podnosi Poreskoj upravi do kraja aprila tekuće godine za prethodnu godinu. plaća akontaciju (porez […]

Racunovodstvo

Putni nalozi

Putni nalozi i obračun putnih troškova

March 20, 2018/0/1/

Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru uređuju se osnovni uslovi, način ostvarivanja i visina naknade troškova u javnom sektoru, nastalih u vezi sa radom. Primjena ove uredbe odnosi se i na privatni sektor. Troškovi nastali u vezi sa radom, u smisluove uredbe su: I dnevnice za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu II […]

Racunovodstvo , ,

PDV račun

Osnovni elementi PDV računa

March 20, 2018/0/1/

Zakon o porezu na dodatu vrijednost nalaže da se za svaki promet dobara ili pružanje usluga mora izdati račun i propisuje osnovne elemente računa : 1. ime (naziv) i adresu poreskog obveznika koji obavlja promet ( prodavca) i njegov PDV broj ; 2. datum izvršenog prometa; 3. ime (naziv) i adresu primaoca proizvoda, odnosno korisnika [...]

Racunovodstvo , , , ,