PDV račun

Osnovni elementi PDV računa

March 20, 2018/0/1

Zakon o porezu na dodatu vrijednost nalaže da se za svaki promet dobara ili pružanje usluga mora izdati račun i propisuje osnovne elemente računa :

1. ime (naziv) i adresu poreskog obveznika koji obavlja promet ( prodavca) i njegov PDV broj ;
2. datum izvršenog prometa;
3. ime (naziv) i adresu primaoca proizvoda, odnosno korisnika usluga( kupca) ;
4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih proizvoda,odnosno vrstu i količinu obavljenih usluga;
5. iznos naknade o izvršenom prometu bez PDV ;
6. mjesto, datum izdavanja i redni broj računa;
7. primijenjenu poresku stopu;
8. iznos obračunatog PDV;
9. ukupan iznos naknade o izvršenom prometu sa uključenim PDV;
10. potpis I pečat izdavaoca računa.

Ako utvrdite da primljeni račun nije ispravan zatražite da Vam se ispravi, ili u suprotnom nemate pravo na odbijanje ulaznog pdv.

Ukoliko je obveznik oslobođen od plaćanja PDV ili se PDV obračunava po nultoj stopi, u računu treba da navede da PDV nije zaračunat i da se pozove na član zakona kojim je propisana nulta stopa, odnosno oslobađanje.

Ukoliko se promet vrši u gotovini pored fakture morate imati i fiskalni isečak sa registar kase kako bi se prethodni PDV obuhvatio.

Navigation